THÊM SỬA XÓA CAMERA

Chỉ quản trị viên mới có thể sử dụng các chức năng thêm, sửa, xóa camera.